Tran Dang Khoa picture book - Mang bien ve que

插画动漫/场景插画

分享

发布于2017-03-13

2177
0
0
2177

关注公众微信号: zixues  字学社

每天字学社分享牌品案例,字体设计 、VI设计、LOGO设计、海报设计、平面设计等前沿设计资讯。与君(郡)一起 涨知识。


GóC S?N Và KHO?N TR?I - MANG BI?N V? QUêIllustrations for Tran Dang Khoa's Poems - Picture BookPublisher: Huy Hoang BookstoreIllustrator: Pham Quang PhucPublished in December 2016Tran Dang Khoa is the most famous poet for children in Vietnam. He wrote about natural, animals, farmer's life, plants, country life and his traveling. This book collected all poems about his traveling. I illustrated a lot of landscape. Hope everyone like it!QUê EM   Bên này là núi uy nghiêmBên kia là cánh 

?êM C?N S?N Ti?ng chim vách núi nh? d?nRì r?m ti?ng su?i khi g?n, khi xa Ngoài th?m r?i cái lá ?aTi?ng r?i r?t m?ng nh? là r?i nghiêng M? m? ?ng b?t ng?i nghiêmNgh? gì, ?ng v?n ng?i yên l?ng ??n... ... B?ng ?au vang ti?ng s?m r?nT?nh ra em th?y trong ??n ?? h??ng Ngang tr?i kêu m?t ti?ng chu?ngR?ng x?a n?i gió, su?i tu?n ào ào ??i th?ng sáng d??i tr?ng caoNh? h?n Nguy?n Tr?i n?m nào v? th?m Em nghe có ti?ng th? ngam... Ngoài kia nòng pháo ??t ??m
EM V? H?NG GAITh? x? Có chi?c c?u vào nhà máyXay cao trên ??uCó s?c núi Bài Th?Ng? vào t?ng c?c n??cCó hoa dau daN? tr?ng t?ng ? c?a s?Nh?ng mái nhà m?nh bom g?m l? ch?L? nh? s??n ??i... Em ?i gi?a ti?ng c??iC?a các ch? nhà inCác chú th? lòGóc ph? nào c?ng có v? t?m kh?Có v? rong bi?nEm nghe ti?ng than ra b?nC?n c?u v??n nh? c? ng?ng caoVà ?oàn tàuNh? nh?ng con cá toN?i trên m?t n??c??ng sau, ??ng tr??cN?i nào c?ng sáng g??ng than... 1968
B?I CHáY B?i ?ay, ch?ng ng?n l?a nàoBóng con còng gió l?n vào cát tr?a M?n n?ng v? mu?i ngàn x?aRào rào gió ??ng hàng d?a. N??c lên Long bong sóng v? thuy?n nghiêngS?c tr?i, s?c bi?n xanh trên ng?n sào B?i ?ay, ch?ng ng?n l?a nào??o gi??ng tím cánh bu?m chào ?ón ta Bom thù gi?i m?y mùa quaL?a bom ?? t?t. Tím hoa sim r?i Th?ng non n?i ??t li?n tr?iTi?ng ai th?p thoáng, nói c??i x?n xao... B?i ?ay ch?ng ng?n l?a nàoCh? ta v?i sóng l?n vào Trong xanh...1973
MùA ??NG Và C?Y S?U ??NGNgoài th?m m?a b?i phay phayCành s?u v??n nh?ng nhánh g?y kh?ng kh? Qu? vàng héo qu?t, l?a th?aL?ng dang n?i nh? ngàn x?a lên tr?i...1974
B?N ?ò...B?i cát mênh m?ng, ?? n?ngCon ?ò ?au? Con ?ò ?au?Lòng ta nhói ?auM?t m?t n?i gì kh?ng th? tìm l?i ???cGió th?i c?n cào m?t n??c?a ?i, em còn che cho ai bóng mátQuán x?a ?? r?iC? m?c rì xanh xoá v?t chan ng??iSao h?m ?y ta ch?ng ng?m b?n ?ò thêm n?aSao bay gi? ta m?i nh?n ra ?i?u ?óH? bom sauTh?m th?m h? bom sau!Ta ??ng l?ng bên h? bom r?t lauNghe ti?ng g?i nh?ng b? b?n m?iCon ?ò khác v??t bên kia tri?n b?iTa ?i theoLòng v?n ? n?i ?ayAi c?ng ch? có m?t l?nCái thu? th
Photo by KAA Illustration
12

您必须 登录 GTN9才能评论

还可以输入 200 个字符

更多评论

兪果

平面设计师

浙江省杭州市

这是一个神秘的人物,竟然一点信息都不留下,膜拜吧!

已关注 取消关注
43.3万

TA的作品 已有 36 件作品

发送私信
  • 发给
  • 内容
  • 添加表情 还可以输入 500 个字符

兪果

平面设计师

关注

0

2177

Tran Dang Khoa picture book - Mang bien ve que

0

批量入库

选择已有创意库

创建新创意库

描述:

新增创意库

确认采集