Tran Dang Khoa picture book - Mang bien ve que

分类:插画动漫 / 场景插画 发布于 2017-03-13 20:12

1967 0 0 1967

关注公众微信号: zixues  字学社

每天字学社分享牌品案例,字体设计 、VI设计、LOGO设计、海报设计、平面设计等前沿设计资讯。与君(郡)一起 涨知识。


GóC S?N Và KHO?N TR?I - MANG BI?N V? QUêIllustrations for Tran Dang Khoa's Poems - Picture BookPublisher: Huy Hoang BookstoreIllustrator: Pham Quang PhucPublished in December 2016Tran Dang Khoa is the most famous poet for children in Vietnam. He wrote about natural, animals, farmer's life, plants, country life and his traveling. This book collected all poems about his traveling. I illustrated a lot of landscape. Hope everyone like it!QUê EM   Bên này là núi uy nghiêmBên kia là cánh 

?êM C?N S?N Ti?ng chim vách núi nh? d?nRì r?m ti?ng su?i khi g?n, khi xa Ngoài th?m r?i cái lá ?aTi?ng r?i r?t m?ng nh? là r?i nghiêng M? m? ?ng b?t ng?i nghiêmNgh? gì, ?ng v?n ng?i yên l?ng ??n... ... B?ng ?au vang ti?ng s?m r?nT?nh ra em th?y trong ??n ?? h??ng Ngang tr?i kêu m?t ti?ng chu?ngR?ng x?a n?i gió, su?i tu?n ào ào ??i th?ng sáng d??i tr?ng caoNh? h?n Nguy?n Tr?i n?m nào v? th?m Em nghe có ti?ng th? ngam... Ngoài kia nòng pháo ??t ??m
EM V? H?NG GAITh? x? Có chi?c c?u vào nhà máyXay cao trên ??uCó s?c núi Bài Th?Ng? vào t?ng c?c n??cCó hoa dau daN? tr?ng t?ng ? c?a s?Nh?ng mái nhà m?nh bom g?m l? ch?L? nh? s??n ??i... Em ?i gi?a ti?ng c??iC?a các ch? nhà inCác chú th? lòGóc ph? nào c?ng có v? t?m kh?Có v? rong bi?nEm nghe ti?ng than ra b?nC?n c?u v??n nh? c? ng?ng caoVà ?oàn tàuNh? nh?ng con cá toN?i trên m?t n??c??ng sau, ??ng tr??cN?i nào c?ng sáng g??ng than... 1968
B?I CHáY B?i ?ay, ch?ng ng?n l?a nàoBóng con còng gió l?n vào cát tr?a M?n n?ng v? mu?i ngàn x?aRào rào gió ??ng hàng d?a. N??c lên Long bong sóng v? thuy?n nghiêngS?c tr?i, s?c bi?n xanh trên ng?n sào B?i ?ay, ch?ng ng?n l?a nào??o gi??ng tím cánh bu?m chào ?ón ta Bom thù gi?i m?y mùa quaL?a bom ?? t?t. Tím hoa sim r?i Th?ng non n?i ??t li?n tr?iTi?ng ai th?p thoáng, nói c??i x?n xao... B?i ?ay ch?ng ng?n l?a nàoCh? ta v?i sóng l?n vào Trong xanh...1973
MùA ??NG Và C?Y S?U ??NGNgoài th?m m?a b?i phay phayCành s?u v??n nh?ng nhánh g?y kh?ng kh? Qu? vàng héo qu?t, l?a th?aL?ng dang n?i nh? ngàn x?a lên tr?i...1974
B?N ?ò...B?i cát mênh m?ng, ?? n?ngCon ?ò ?au? Con ?ò ?au?Lòng ta nhói ?auM?t m?t n?i gì kh?ng th? tìm l?i ???cGió th?i c?n cào m?t n??c?a ?i, em còn che cho ai bóng mátQuán x?a ?? r?iC? m?c rì xanh xoá v?t chan ng??iSao h?m ?y ta ch?ng ng?m b?n ?ò thêm n?aSao bay gi? ta m?i nh?n ra ?i?u ?óH? bom sauTh?m th?m h? bom sau!Ta ??ng l?ng bên h? bom r?t lauNghe ti?ng g?i nh?ng b? b?n m?iCon ?ò khác v??t bên kia tri?n b?iTa ?i theoLòng v?n ? n?i ?ayAi c?ng ch? có m?t l?nCái thu? th
Front cover
dummy
Photo by KAA Illustration
12

浏览(1967) / 评论(0)

您必须登录GTN9才能评论

还可以输入 200 个字符

兪果

平面设计师

浙江省杭州市

这是一个神秘的人物,竟然一点信息都不留下,膜拜吧!

36

发布

0

关注

112

粉丝

发送私信
发送私信
\r\n 很高兴您喜欢此作品,快来注册加入9号,即可下载、收藏海量优质作品,发表您的见解,我们期待见到您!
\r\n
\r\n

立马注册

直接登录 残忍拒绝